shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Sprawozdanie z pielgrzymki Duszpasterskiej Rady Parafialnej Drukuj
19.10.2000.
Sprawozdanie z pielgrzymki Duszpasterskiej Rady Parafialnej z Krzyszkowic w dniu 19-11-2000r. do Sanktuarium Św. Krzyża w Mogile.

W pielgrzymce wzięli udział p. Kazimierz Konarski, p. Czesław Dyduła oraz p. Justyna Twardosz. Po przywitaniu i wspólnej modlitwie wszystkich delegatów Rad Parafialnych z całej Archidiecezji, nastąpiły rozważania ks. dr Romana Sławińskiego „Eucharystia sakrament życia wiecznego” oraz ks. dr Józefa Guzdka „ Członkowie Duszpasterskich Rad świadkami Eucharystii”
Po krótkiej przerwie wszyscy udali się na „Drogę Krzyżową”. Po kolejnej przerwie na posiłek odbyła się dyskusja. Ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch wygłosił prelekcję na temat „Nieodzowności Rad w życiu parafii”. Kolejne wystąpienie ks. mgr Zdzisława Balona dotyczyło współpracy proboszcza z Radami Parafialnymi. Podkreślił ogromne znaczenie pierwszego etapu współpracy, zdobycia wzajemnego zaufania, gdyż proboszcz potrzebuje rzetelnej informacji, o tym co dzieje się w parafii. Łatwiej bowiem jest poznać owcom pasterza niż pasterzom owce. Rada Parafialna staje się w tym przypadku swoistym ośrodkiem badania opinii społecznej, jest też twórcą pomysłów i realizatorem tych pomysłów:
a) na płaszczyźnie liturgicznej,
b) na płaszczyźnie gospodarczej.

Należy uważać, aby nie było przerostu akcji nad formacją. Rada Parafialna to forum dialogu i współpracy katolików świeckich z duchowieństwem. Przejawem tego dialogu i współpracy jest rozeznanie potrzeb i problemów środowiska parafialnego, rzetelna informacja i podejmowanie zadań dotyczących:
• posługi katechetycznej,
• niedzielnej Eucharystii,
• spraw społecznych,
• życia religijnego rodzin,
• przygotowania do sakramentu świętych.

Posługa katechetyczna jest wychowaniem w wierze. Podstawową komórką jest parafia, w której można wyróżnić określone kręgi ludzi:
1) krąg dynamiczny, centralny – stanowi go Rada Parafialna,
2) krąg ludzi pobożnych, który wymaga znalezienia swojego miejsca w życiu parafii,
3) krąg ludzi spełniających zwyczajowo praktyki religijne, tzw. Minimalności, którzy wymagają pomocy w pogłębianiu swojej wiary,
4) krąg ludzi zobojętniałych i niewierzących, którzy wymagają misji od nowa i modlitwy.

Rada Parafialna jest także współodpowiedzialna za niedzielną Eucharystię, winna włączać się w pomoc przy organizacji uroczystości religijnych, pogłębiać swoją wiedzę religijną, organizować zebrania formacyjne. Ogromnie ważna jest współpraca Rady parafialnej ze wszystkimi pozostałymi grupami parafialnymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych jak:
1. alkoholizm w rodzinach,
2. narkomania i zagrożenia przez sekty,
3. bezrobocie i pogłębiający się niedostatek materialny rodzin z dziećmi,
4. problem pożycia w rodzinach, stosunek do ludzi starszych.
W tym zakresie Rada parafialna może być organizatorem konkretnej pomocy, źródłem informacji gdzie można uzyskać pomoc fachową. Polityka nie należy do zadań Rady parafialnej.
protokołowała:
Justyna Twardosz
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »