shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Informacja w sprawie odpowiedzi Konserwatora Zabytków Drukuj
05.06.2016.
Konserwator Zabytków informował Burmistrza o zabytkowym charakterze budynku starej szkoły w Krzyszkowicach

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w odpowiedzi na pismo Pana posła Jarosława Szlachetki poinformował, że budynek starej szkoły w Krzyszkowicach figuruje w wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków i zgodnie z ustawą o ochronie zabytków powinien być chroniony  (pismo z dnia 25 maja 2016r. w załączeniu)
Ponadto o zabytkowym charakterze budynku starej szkoły Konserwator Zabytków informował gminę Myślenice w pismach z dnia 29.03.2016r., 08.04.2016r., oraz 09.05.2016r. (w załączeniu pisma). Oznacza to, że Burmistrz miał pełną świadomość tego co robi i w jakiej sytuacji prawnej znajduje się budynek co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem rozbiórki!!! Przypominam, że do prac wyburzeniowych przystąpiono 18.04.2016r. Do tego momentu Burmistrz był dwukrotnie informowany (pismo z 29.03.16r. oraz 08.04.16r.) przez Konserwatora Zabytków o tym, że obiekt ten jest pod ochroną konserwatorską, a ewentualna rozbiórka musi być z nim koniecznie uzgodniona! Jednocześnie Konserwator stanowczo podkreśla, że nie wydawał zgody na rozbiórkę! Co więcej ani Burmistrz ani Starosta Powiatowy w Myślenicach mając świadomość że budynek jest pod ochroną konserwatorską nie występowali z wnioskiem o uzgodnienie rozbiórki! Konserwator w piśmie do Burmistrza z dnia 09.05.2016r., w bardzo krytycznym tonie, nie pozostawiając „suchej nitki” na kolejnych zaniedbaniach władz Gminy wyjaśnia, że zgłoszenie zamiaru rozbiórki, którego dokonał Burmistrz nie oznacza obowiązku przystąpienia do planowanego zamierzenia budowlanego, zwłaszcza gdy na jaw wyszły nowe okoliczności oraz ujawniono błędne zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jak pisze Konserwator Burmistrz miał pełną wiedzę o tym fakcie przed rozpoczęciem wyburzania, nie odstąpił jednak od swojego zamierzenia oraz nie podjął jakichkolwiek działań zmierzających do wyeliminowania powstałych błędów. Nie wprowadzono zmian w karcie adresowej obiektu, nie zweryfikowano wykazu gminnej ewidencji zabytków oraz nie przystąpiono do zmiany m.p.z.p. Brak powyższych działań zdaniem Konserwatora jednoznacznie potwierdza, że zamiarem Burmistrza było pomimo wszystko przeforsowanie rozbiórki zabytkowego budynku. Na koniec Konserwator przypomina, że ochrona zabytków spoczywa na właścicielu (w tym przypadku Gminie) a nie konserwatorze i jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym. Jednocześnie informuje, że w karcie adresowej budynku starej szkoły wykonanej przez firmę działającą na zlecenie Gminy podano błędną lokalizację obiektu. Błędna lokalizacja obiektu objętego ochroną konserwatorską znalazła się również w m.p.z.p. czego konsekwencją było przyjęcie przez Starostę zgłoszenia zamiaru rozbiórki. Jak podkreśla Konserwator to na Burmistrzu spoczywa obowiązek sprawdzenia zgodności danych zawartych w karcie adresowej, zwłaszcza że Konserwator nie ma kompetencji do weryfikacji tych danych. Jednocześnie Konserwator informuje, że Starosta był w posiadaniu sporządzonego przez Gminę i przesłanego przez Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie wykazu obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków dla gminy Myślenice, w którym figuruje budynek starej szkoły w Krzyszkowicach!! Myślę, że po analizie powyższych dokumentów nikt już chyba nie ma wątpliwości kto jest odpowiedzialny za obecną sytuację. Chciałbym także poinformować że w związku z rozpoczętą rozbiórką budynku starej szkoły jeden z mieszkańców Naszej miejscowości złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Myślenicach.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny natomiast informacje z sesji w zakładce Rada Miejska.
Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »