shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Komunikaty i Ogłoszenia
Informacja o projekcie zagospodarowania Krzyszkowic Drukuj
25.01.2013.
 
Informuję mieszkańców, że na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice http://myslenice.pl/krzyszkowice/projekt/rysunek.jpg ukazał się projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice.
 
Projekt wyłożony jest w Urzędzie Miasta i Gminy do publicznego wglądu w dniach od 24 stycznia do 13 lutego 2013 roku.
 
Sołtys
 
Protokół z zebrania wiejskiego w dniu 12.01.2013 Drukuj
18.01.2013.
Krzyszkowice, dnia 12 stycznia 2013 r.
 
PROTOKÓŁ
z zebrania wiejskiego w Krzyszkowicach w dniu 12 stycznia 2013 r.
 
Porządek zebrania;
1.Przywitanie przybyłych oraz gości z UMiG i dziennikarzy.
2.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3.Srawozdanie sołtysa z jego działalności i działalności Rady Sołeckiej.
4.Wystąpienie Burmistrza i przedstawiciela UMiG.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Prezentacja przez Burmistrza zasad gospodarki śmieciami po wejściu w życie nowej ustawy.
7. Zakończenie zebrania.
 
Ad. 1 Gości (Burmistrza Miasta i Gminy Macieja Ostrowskiego oraz kierownika Jednostki Realizacji Projektu Edytę Podmokły, dziennikarzy Ryszarda Sobkowicza z „Gazety Myślenickiej” i Macieja Hołuja z „Dziennika Polskiego”) i mieszkańców przywitała sołtys Danuta Burda-Tylko.
 
Ad.2 Wybrano Jerzego Grabowskiego, radnego Krzyszkowic na przewodniczącego zebrania oraz Elżbietę Pszczoła na sekretarza.
 
Ad.3 Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i sołtysa za okres od 17 kwietnia 2011 r. do 12.01.2013 r. przedstawiła sołtys ; „Rada Sołecka w tym okresie spotykała się co najmniej jeden raz w kwartale. Omawiano na nich zagadnienia związane z funkcjonowaniem i poprawą jakości życia w naszej miejscowości . Dyskutowano między innymi na temat organizacji uroczystego otwarcia boiska sportowego w sierpniu 2011 r. oraz festynu wiejskiego w maju 2012 r. Najważniejszym wydarzeniem omawianego okresu było oddanie inwestycji w postaci kanalizacji, wybudowanie oczyszczalni ścieków, uporządkowanie terenu po tej inwestycji oraz odtworzenie po niej dróg. Niewątpliwie była to największa inwestycja w sześciowiekowej historii Krzyszkowic. Od sierpnia 2011 r. mieszkańcy wsi mają o dyspozycji także nowe boisko sportowe ze sztuczną murawą a we wrześniu 2012 r. w znacznej mierze zrealizowany został plan odnowy centrum wsi, w ramach którego wykonano trakt pieszo- rowerowy od strażnicy do cmentarza, który przy cmentarzu stanowi właściwie nowy parking ze stojącymi na nim ławkami. Urządzony został placyk przy kapliczce Jana Nepomucena, gdzie postawiono tablicę informującą o historii naszej miejscowości oraz ustawiono ławki. Odnowione zostały dwie kapliczki św. Jana Nepomucena oraz św. Floriana. Ustawiono cztery nowe tablice informacyjne. W tym miejscu, za pomoc w realizacji tych przedsięwzięć, w imieniu swoim, Rady Sołeckiej i wszystkich mieszkańców chciałabym podziękować Panu Burmistrzowi oraz Radzie Miasta z obecnym tu przewodniczącym Jerzym Grabowskim. W omawianym okresie dwukrotnie Rada Sołecka mogła dysponować Funduszem Sołeckim, który jej decyzją został w zdecydowanej większości przeznaczony na zakup klińca, który jest najtańszym materiałem i przez jakiś czas spełniającym swoją rolę w łataniu dziur na drogach. Poszczególne transporty tego materiału, po uzgodnieniu z Radą Sołecką zostały rozdysponowane na drogi najbardziej zniszczone.
Sołtys utrzymuje kontakt z pracownikami UMiG, uczestniczy w sesjach Rady Miasta oraz szkoleniach i zebraniach sołtysów. Na podkreślenie zasługuje owocna współpraca z dzielnicowym. Problemy mieszkańców rozwiązywane są indywidualnie, na bieżąco poprzez interwencje w odpowiednich instytucjach czy też, w razie potrzeby, poprzez podjęcie mediacji. Rada Sołecka w swojej działalności współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Sportowym oraz Radą Rodziców Szkoły Podstawowej. Zdajemy sobie sprawę, że wiele problemów pozostało jeszcze do rozwiązania. Wspomnę chociażby o konieczności dokończenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej oraz remoncie kilku odcinków dróg gminnych przez położenie asfaltu. Jednym z priorytetowych zadań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wjeżdżających na zakopiankę od strony drogi powiatowej.”
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 80 z 90