shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Protokół z zebrania wiejskiego w dniu 12.01.2013 Drukuj
18.01.2013.
Krzyszkowice, dnia 12 stycznia 2013 r.
 
PROTOKÓŁ
z zebrania wiejskiego w Krzyszkowicach w dniu 12 stycznia 2013 r.
 
Porządek zebrania;
1.Przywitanie przybyłych oraz gości z UMiG i dziennikarzy.
2.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3.Srawozdanie sołtysa z jego działalności i działalności Rady Sołeckiej.
4.Wystąpienie Burmistrza i przedstawiciela UMiG.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Prezentacja przez Burmistrza zasad gospodarki śmieciami po wejściu w życie nowej ustawy.
7. Zakończenie zebrania.
 
Ad. 1 Gości (Burmistrza Miasta i Gminy Macieja Ostrowskiego oraz kierownika Jednostki Realizacji Projektu Edytę Podmokły, dziennikarzy Ryszarda Sobkowicza z „Gazety Myślenickiej” i Macieja Hołuja z „Dziennika Polskiego”) i mieszkańców przywitała sołtys Danuta Burda-Tylko.
 
Ad.2 Wybrano Jerzego Grabowskiego, radnego Krzyszkowic na przewodniczącego zebrania oraz Elżbietę Pszczoła na sekretarza.
 
Ad.3 Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i sołtysa za okres od 17 kwietnia 2011 r. do 12.01.2013 r. przedstawiła sołtys ; „Rada Sołecka w tym okresie spotykała się co najmniej jeden raz w kwartale. Omawiano na nich zagadnienia związane z funkcjonowaniem i poprawą jakości życia w naszej miejscowości . Dyskutowano między innymi na temat organizacji uroczystego otwarcia boiska sportowego w sierpniu 2011 r. oraz festynu wiejskiego w maju 2012 r. Najważniejszym wydarzeniem omawianego okresu było oddanie inwestycji w postaci kanalizacji, wybudowanie oczyszczalni ścieków, uporządkowanie terenu po tej inwestycji oraz odtworzenie po niej dróg. Niewątpliwie była to największa inwestycja w sześciowiekowej historii Krzyszkowic. Od sierpnia 2011 r. mieszkańcy wsi mają o dyspozycji także nowe boisko sportowe ze sztuczną murawą a we wrześniu 2012 r. w znacznej mierze zrealizowany został plan odnowy centrum wsi, w ramach którego wykonano trakt pieszo- rowerowy od strażnicy do cmentarza, który przy cmentarzu stanowi właściwie nowy parking ze stojącymi na nim ławkami. Urządzony został placyk przy kapliczce Jana Nepomucena, gdzie postawiono tablicę informującą o historii naszej miejscowości oraz ustawiono ławki. Odnowione zostały dwie kapliczki św. Jana Nepomucena oraz św. Floriana. Ustawiono cztery nowe tablice informacyjne. W tym miejscu, za pomoc w realizacji tych przedsięwzięć, w imieniu swoim, Rady Sołeckiej i wszystkich mieszkańców chciałabym podziękować Panu Burmistrzowi oraz Radzie Miasta z obecnym tu przewodniczącym Jerzym Grabowskim. W omawianym okresie dwukrotnie Rada Sołecka mogła dysponować Funduszem Sołeckim, który jej decyzją został w zdecydowanej większości przeznaczony na zakup klińca, który jest najtańszym materiałem i przez jakiś czas spełniającym swoją rolę w łataniu dziur na drogach. Poszczególne transporty tego materiału, po uzgodnieniu z Radą Sołecką zostały rozdysponowane na drogi najbardziej zniszczone.
Sołtys utrzymuje kontakt z pracownikami UMiG, uczestniczy w sesjach Rady Miasta oraz szkoleniach i zebraniach sołtysów. Na podkreślenie zasługuje owocna współpraca z dzielnicowym. Problemy mieszkańców rozwiązywane są indywidualnie, na bieżąco poprzez interwencje w odpowiednich instytucjach czy też, w razie potrzeby, poprzez podjęcie mediacji. Rada Sołecka w swojej działalności współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Sportowym oraz Radą Rodziców Szkoły Podstawowej. Zdajemy sobie sprawę, że wiele problemów pozostało jeszcze do rozwiązania. Wspomnę chociażby o konieczności dokończenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej oraz remoncie kilku odcinków dróg gminnych przez położenie asfaltu. Jednym z priorytetowych zadań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i wjeżdżających na zakopiankę od strony drogi powiatowej.”
Ad. 4 Głos zabrała kierownik JRP Edyta Podmokły, która przypomniała o obowiązku podłączenia się do kanalizacji osób, które zostały ujęte w projekcie kanalizacji, w przeciwnym razie mogą zostać nałożone nawet kilkutysięczne kary. Poinformowała, że po wykonaniu kanalizacji odtworzono we wsi 7 km dróg z nakładka asfaltową oraz 6 km drogi żwirowej. Nakładka asfaltowa w 2013 r. zostanie położona na części drogi Nad Gaik i Psiary. W swoim wystąpieniu Burmistrz stwierdził, że w Krzyszkowicach położono najwięcej nakładek asfaltowych. Ilość domów podłączonych do kanalizacji w Polance wynosi 108 % a w Krzyszkowicach 101 %. Przypomniał, że UMiG zrezygnował z naliczeń opłaty adiacenckiej. Podkreślił, że dzięki wyborowi rur kamionkowych ich żywotność wynosi 80 lat (plastikowych 25 lat). Dzięki zadowalającej liczbie podłączeń w maju 2013 r. po ponownym przeliczeniu kosztów przewidziana jest obniżka opłat za kanalizację.
 
Ad. 5 Pytania z sali;
Dotyczące kanalizacji;
Marian Grabowski, Pitala Tadeusz, Andrzej Fornalik, Stanisław Sala, Monika Baranik, Andrzej Grzybek, Maria Ciężkowska Witold Pęcak, Waldemar Kleszcz, Anna Letmanowska zapytali o to;
- Co jest składnikiem stawki ceny za wodę i kanalizację?
- Czy budowa nowej stacji uzdatniania wody wpłynie na ewentualną podwyżkę cen wody ?
- Jakie są konsekwencje nie płacenia rachunków za ścieki i wodę i co należ w takiej sytuacji zrobić?
- Czy przewiduje się wykonanie nowych przyłączeń kanalizacji do domów nie ujętych w dotychczasowych planach ?
- Czy będzie naprawiana droga w okolicy domu Marii Ciężkowskiej?
- Czy będzie naprawiana droga Nad Gaik ?
 
Dotyczące dróg;
Mieczysław Żądło i Adam Kruczek zapytali,
- Czy będą jakieś zmiany poprawiające bezpieczeństwo przejścia przez zakopiankę ?
Zaproponował przeniesienie radaru bliżej przejścia, gdyż jest on ustawiony za daleko od przejścia i kierowcy jadący od strony Krakowa po jego ominięciu zdążą dojeżdżając do przejścia rozwinąć nadmierną prędkość. Samo przejście jest w usytuowane w złym miejscu, będący na nim piesi nie widzą nadjeżdżających od Krakowa samochodów. Przejście powinno być przeniesione na stare miejsce tj. na wysokość domu Andrzeja Dyduły.
- Czy będzie przebudowa wyjazdu na zakopiankę z Psiarów ?
 
Dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego i podatków;
Tadeusz Pitala zapytał
- Czy będą podnoszone podatki po wykonaniu nowych pomiarów geodezyjnych?
- Kiedy będzie do wglądu wystawiony plan zagospodarowania przestrzennego?
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi; stawka amortyzacji przy opłacie za ścieki wynosi 50 %. Budowa nowej SUW nie będzie miała wpływu na cenę wody. Gmina przewiduje pomoc w uiszczaniu opłat za ścieki i za śmieci dla osób w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na takich zasadach jak z umarzaniem podatku gruntowego. Doprojektowuje się przyłączenie do tej pory nie ujętych w projekcie domów, tam, gdzie jest odpowiednie zagęszczenie budynków. Na wiosnę 2013 r. (luty lub marzec) będzie prowadzony przegląd gwarancyjny dróg po kanalizacji i przewiduje się usunięcie usterek. Prowadzone są rozmowy z Głównym Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie kładek w Jaworniku, Krzyszkowicach i Głogoczowie. Uczestniczą w nich tych sołtysi wsi oraz posłowie z naszego rejonu. Nie jest nic wiadomo w sprawie wyjazdu z Psiarów na zakopiankę. Po nowych pomiarach geodezyjnych możliwy jest wzrost podatków na skutek zmian przeznaczenia terenu. Plan zagospodarowania przestrzennego wystawiony będzie w Gminie z początkiem lutego br. Należy pamiętać o ponownym złożeniu wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów, gdyż poprzednie były złożone dwa lata temu.
Tadeusz Salwiński przyniósł dwa zanieczyszczone filtry wody, twierdząc, że taka woda jest w naszym wodociągu, sugerując, że jest niezdatna do picia. Burmistrz odpowiedział, że jest sprawa jego rur. Woda jest codziennie badana przez Snepid i nie jest możliwe, aby była niezdatna do picia.
 
Ad. 6 Burmistrz zaprezentował film o Zakładzie Utylizacji Opadów w Myślenicach oraz zapoznał zebranych z nową gospodarką śmieciową. Od lipca br. otrzymamy nowe umowy, każdy z właścicieli budynków musi złożyć w gminie deklarację o liczbie w faktycznie zamieszkałych w domu osób. Będziemy płacić rachunki za śmieci w przeliczeniu na każdą osobę. Stawka, jeszcze nie jest ustalona, będzie jednakowa dla wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na odległość zamieszkania do wysypiska śmieci.. Studenci i uczniowie mieszkający poza domem będą płacić za trzy miesiące w roku. Od 1 lipca gmina zakupi pojemniki na śmieci. Będziemy segregować bioodpady i śmieci różne- dwa pojemniki oraz otrzymamy po trzy plastikowe worki do segregowania śmieci-tak jak dotychczas. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych worków na pampersy i odpady zielone. Śmieci będą wywożone częściej niż było to dotychczas. Bez dodatkowych opłat można będzie pozbyć się śmieci budowlanych i remontowych, które wcześniej nieuczciwi mieszkańcy wywozili do lasów.
 
Ad. 7 Prowadzący zebranie podziękował obecnym za przybycie.
Protokołowała Elżbieta Pszczoła
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »