Komunikat sołtysa Krzyszkowic
11.08.2011.
Od 4 sierpnia 2011 r. mieszkańcy przysiółków Góra, okolic pana sołtysa Zawiskiego, Dudzino i Pod Debiną mogą wykonywać przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
Przyłączenia od domów do studzienek kanalizacyjnych wykonać należy na własny koszt. Sporządzać je należy rurą PCV o przekroju Φ 160 - typ średni. W okolicy wlotu do studzienki kanalizacyjnej rura powinna być położona na głębokości co najmniej 1 m. W przypadku, gdy koszty robót przyłączeniowych wyniosą więcej niż 2,5 tys. zł - zlecać je należy Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach ul. Piłsudskiego 47. Istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego.
Posesje z pozostałych przysiółków mogą być podłączane za jakiś czas, po oddaniu do użytku drugiej przepompowni. Informacja na ten temat zostanie podana do wiadomości zainteresowanych.
Przed zakopaniem rury oraz w przypadku pytań i wątpliwości należy skontaktować się z panem Stanisławem Makselonem z MZWiK (tel. komórkowy 513 126 496), który dokona odbioru technicznego odcinka i sporządzi stosowne dokumenty.
Sołtys Krzyszkowic