Protokół z zebrania wiejskiego w dniu 17.04.2011
04.05.2011.
P R O T O K Ó Ł
 z zebrania wiejskiego w Krzyszkowicach w dniu 17 kwietnia 2011r.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 8.30 w salce katechetycznej.
Dotyczyło wyborów Organów Samorządu Wiejskiego. Obecni na zebraniu - 76 osób, jak na liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek zebrania:
1. Przywitanie obecnych na zebraniu.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w latach 2007-2011.
4. Dyskusja.
5. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej i podjęcie decyzji o wyborze Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybory Sołtysa;
• Zgłaszanie kandydatów
• Przygotowanie kart do głosowania.
• Przeprowadzenie głosowania.
• Wyniki głosowania.
8. Wybory Rady Sołeckiej;
• Zgłaszanie kandydatów
• Przygotowanie kart do głosowania.
• Przeprowadzenie głosowania.
• Wyniki głosowania.
9.Wybory Komisji Rewizyjnej.
• Zgłaszanie kandydatów
• Przygotowanie kart do głosowania.
• Przeprowadzenie głosowania.
10.Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
11.Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice.
12. Kanalizacja wsi Krzyszkowice.
13. Dyskusja.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie zebrania.

Ad.1 Zebranie otworzył sołtys Tadeusz Burda. Przywitał zebranych i przedstawił zaproszonych gości; mieszkańców Krzyszkowic, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Jerzego Grabowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Wybrano na przewodniczącego zebrania Jerzego Grabowskiego i sekretarza Elżbietę Pszczoła. Przewodniczący zapoznał zebranych ze statutem głosowania.

Ad.2 Wg listy obecności w zebraniu uczestniczyło 76 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Stwierdzono brak prawomocności zebrania dla organów samorządu mieszkańców w pierwszym terminie. Zebranie odbyło się w drugim terminie - po upływie 15 minut od ustalonej pory.

Ad. 3 Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za lata 2007 – 2011. Stwierdził, że na działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej UMIG przeznaczył w 2007 r. 14 tys. zł, w 2008 r. 19.600 zł, w 2009 r. 23.500 zł , 2010 r. 25 500 zł oraz w 2009 i 2010 po dodatkowych 5 000 zł z przeznaczeniem na czyszczenie rowów. Oprócz tych kwot UMiG finansuje zimowe utrzymanie dróg. Pieniądze te (dodatkowe) zostały przeznaczone głównie na czyszczenie rowów.
W 2010 r. wymieniono przepusty na 10 drogach, na 22 drogi dowieziono kliniec, zakupiono korytka za kwotę 8 tys. zł, remont kładki do Nowaków wyniósł 7 tys. zł, położona została kratownica koło p. Kęska i płytki ażurowe koło pana Łaza. Postawiono budkę przystanku na Górze, wymalowano ogrodzenie cmentarza. Wykopano 600 m rowów na Brzegu i Psiarach.
W roku 2009 m.in. wykopano 1424 m rowów i założono 10 przepustów.
W 2008 roku udrożniono ponad 1 km rowów, zakupiono przepusty i położono nakładkę na kliniec Pod Las za 14 500 zł.
W 2007 r. zakupiono kruszywo i wykopano 1 km rowów.

Ad.4 Głos zabrał Andrzej Obłaza pytając o budowę kładki nad zakopianką oraz przepust w okolicy Józefa Fornalika.

Ad.5 Ustalono 11 osobowy skład Radu Sołeckiej, która nie posiada bezpośrednio środków finansowych. Wskazuje ona jedynie konkretny zakres robót, jakie mają być wykonane we wsi. Dlatego nie powołano Komisji Rewizyjnej.

Ad.6 Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie;
1. Mizia Grzegorz.
2. Motyka Rober.
3. Raczek Ireneusz.

Ad.7 Kandydaci na Sołtysa;
Burda Tadeusz
Danuta Burda-Tylko

Wyniki głosowania;
Tadeusz Burda 34 głosy
Danuta Burda-Tylko 39 głosów.

Wydano kart do głosowania 74 oddanych głosów ważnych 74. 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Lista obecności i protokół z wyboru Sołtysa dołączone są do protokołu z zebrania.

Ad.8 Do Rady Sołeckiej w wyborach jawnych zostały wybrane następujące osoby;
Grabowski Jerzy
Motyka Jerzy
Obłaza Andrzej
Paryła Krzysztof
Pitala Ludwik
Pszczoła Elżbieta
Puto Bartłomiej
Raczek Edward
Szatan Józef
Wróblewski Józef
Na Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybrano Andrzeja Obłazę.

Ad.10 Burmistrz w swoim wystąpieniu pochwalił mieszkańców Krzyszkowic za wyrażenie zgody na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Nie każdy przysiółek został ujęty w planach kanalizacji, ponieważ nie wszyscy właściciele gruntów, a dotyczy to przede wszystkim przysiółka pod Bugajem (za zakopianką), wyrazili zgodę na przejście głównej linii kanalizacji. Poinformował o obowiązku wykonania przyłączy od studzienek od domów. Jeżeli koszty tych prac przekroczą kwotę 2 500 zł (w przypadku, kiedy ktoś jest w trudnej sytuacji materialnej) Ośrodek Pomocy Społecznej wesprze go finansowo. Termin wykonania przyłączy zostanie ogłoszony w kościele - oraz w inny sposób. W ostatnim czasie przeprowadzone były kontrole jakości kruszywa używanego przy pracach kanalizacyjnych, oddano je do badań. W dniu 27 kwietnia 2011 r. w strażnicy w Krzyszkowicach o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie w sprawach indywidualnych związanych z kanalizacją. Zakończenie inwestycji może być opóźnione o 1 miesiąc, pierwotny termin wyznaczono na 22 czerwca 2011 r.

Ad.11 Jerzy Grabowski przypomniał o składaniu wniosków o przekształcenie gruntów z rolnych na budowlane. Termin składania wniosków upływa w dniu 18 kwietnia 2011 r.

Ad.12 Burmistrz stwierdził, że rozważana jest sprawa podłączenia Bugaja do kanalizacji- w późniejszym terminie oraz wyjaśnił wysokość opłat za ścieki.

Ad.13 Dyskutowano o stanie terenów po wykonaniu kanalizacji. Zapytano o ponowne ustawianie usuniętych w trakcie robót słupków granicznych. Burmistrz stwierdził, że odpowiedzialni są za nie geodeci firmy SKANSKA, oni powinni ustawić je w miejscu, w jakim były przed rozpoczęciem robót.

Ad.14 Piotr Woźnica zapytał o możliwość zamieszczania ogłoszeń Sołtysa i Rady Sołeckiej w Internecie.

Ad.15 Burmistrz podziękował ustępującemu Sołtysowi za jego pracę na rzecz wsi oraz dobrą współpracę w Gminą.
                                                                             Protokołowała:  Elżbieta Pszczoła