Kanalizacja i plan odnowy Krzyszkowic
11.11.2010.
Zebranie mieszkańców w Krzyszkowicach w dniu 7 listopada było poświęcone głównie sprawom kanalizacji oraz uchwaleniu korekt planu odnowy wsi

Na spotkanie przybył burmistrz Maciej Ostrowski i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Grabowski, odpowiedzialna za realizację programu „Czysta Woda dla Krakowa” Edyta Podmokły, dyrektor MZWIK Andrzej Urbański i kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego Jarosław Szlachetka i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysław Kęsek.
Obrady otworzył sołtys Tadeusz Burda, a prowadził je Jerzy Grabowski.

Plan Odnowy Miejscowości Krzyszkowice przyjęty został w 2009 roku, jednak zmieniły się w ciągu tego roku przepisy i trzeba było dostosować istniejący plan do nowych procedur. Ostatecznie plan odnowy Krzyszkowic obejmuje: zagospodarowanie centrum wsi – w tym na odcinku od strażnicy do cmentarza remont miejsc postojowych, chodniki i ławki. Przy okazji pytano o dalsze losy dworu. Jak poinformował prowadzący, teren wokół dworu już zaczął się zmieniać, a właściciel deklaruje wolę odbudowy obiektu. Kolejnymi zadaniami ujętymi w planie jest rozpoczęta już kanalizacja wsi, budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, budowa chodnika od centrum wsi w stronę zakopianki, wykonanie oświetlenia boiska, rozbudowa i remonty dróg gminnych, remont kapliczek wzorem rozpoczętej renowacji kapliczki św. Floriana, utworzenie orkiestry dętej przy OSP, utworzenie w centrum wsi przy szkole parkingu oraz świetlicy wiejskiej a także opracowanie i wydanie monografii Krzyszkowic.

W ramach działań zawartych w projektach planu odnowy wykonano już w ubiegłym roku ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Po przyjęciu przez zebranie planu odnowy głos zabrał burmistrz Maciej Ostrowski, który poinformował o pracach związanych z prowadzoną z udziałem śródków unijnych kanalizacją wsi. W gminie powstaje 232 km sieci kanalizacyjnej i 70 km wodociągowej. Całość zadania będzie kosztowała 220 mln zł (170 mln zł netto). 64% tej kwoty pochodzi z dofinansowania UE z Funduszu Spójności. W samych Krzyszkowicach powstanie 38 km kanalizacji, co będzie kosztowało 24,5 mln zł. Następnie burmistrz omówił zasady przyłączania się do sieci. Poinformował też o postępach w budowie oczyszczalni. Zakończenie tej inwestycji oraz kanalizacji wsi planowane jest na czerwiec 2011 roku. Po zakończeniu prac kanalizacyjnych zostaną wykonane nakładki asfaltowe na drogach lokalnych.

Nawiązał także do planowanej budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią. Ma ono być zbudowane na wzór „Orlika” – wraz z oświetleniem, ale będzie większe od typowego. Omówił także inne inwestycje realizowane na terenie wsi. Nawiązując do skutków powodzi w minionym roku i nakładów poniesionych przez gminę na ich usuwanie, podkreślił, że Krzyszkowice należały do miejscowości, które stosunkowo najmniej ucierpiały na szczęście z jej powodu. Poruszył także sprawę odnowy zabytkowych kapliczek. Gmina ma zamiar odnowić wszystkie zabytkowe kapliczki na swoim terenie. Poinformował, że sprawą tą zajmuje się radny z Borzęty Stanisław Szczepan Cichoń.

W dyskusji wyjaśniono, że nie wszystkie domy są ujęte w projekcie kanalizacji, ponieważ nie wszędzie były zgody na przejście instalacji. Były też miejsca, w których nie dało się ująć posesji w pierwszym projekcie z przyczyn technicznych (np. grawitacja). Burmistrz poinformował, że będą wykonywane projekty uzupełniające, biorące pod uwagę specyfikę tych miejsc. Zostaną one także wykonane dla tych domów, które dopiero teraz zgłaszają wolę podłączenia się do sieci. Dodatkowo Andrzej Urbański podkreślił, że Fundusz Spójności pokrywa koszty doprowadzenia kanalizacji do studzienki na granicy działki. Od tego miejsca do budynku mieszkańcy wykonują przyłącz na własny koszt. Burmistrz dodał jednak, że w przypadkach, gdy granica działki jest bardzo oddalona od domu, że koszt wykonania przyłącza wyniesie ponad 2,5 tys, zł, mieszkańcom będzie pomagała gmina. Po zakończeniu prac kanalizacyjnych Krzyszkowice będą skanalizowane w 80%. Połowa z pozostałych 20% domów nie zgodziła się na doprowadzeni tej instalacji, a połowa jest zbyt oddalona od kolektora.

Omówiono także techniczne aspekty instalacji. Kolektor wykonywany jest z kamionki, która amortyzuje się w ciągu 80 lat, co wyraźnie obniża koszt odprowadzenia ścieków. Według obecnych szacunków odbiór kubika ścieków będzie kosztował w granicach 8 zł. Natomiast indywidualne przyłącza mogą być wykonywane z rur PCV, których amortyzacja obliczona jest na lat 20, co z kolei obniża koszta wykonania przyłącza, a nie wpływa już na cenę odbioru ścieków. Maciej Ostrowski powiedział ponadto, że po zakończeniu kompleksowej kanalizacji gminy będzie się starał, by w corocznym budżecie były zagwarantowane środki na prace kanalizacyjne, tak by można było rozwijać sieć, także o domy, które powstaną w przyszłości.

Mieszkańcy pytali ponadto o to, jak będą rozliczne ścieki w przypadku, gdy ktoś nie korzysta z wody komunalnej, tylko z własnego ujęcia. Andrzej Urbański poinformował, że wówczas stosowany będzie ryczałt 3 kubików miesięcznie na osobę. Zapewnił także, że po zakończeniu kanalizacji wykonawca ma przywrócić teren do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Następnie sołtys Tadeusz Burda przedstawił sprawozdanie z prac Rady Sołeckiej, które objęły m.in. wymianę niektórych przepustów po powodzi, żwirowanie dróg wewnętrznych, założenie korytek w części rowów i przykrycie ich płytami betonowymi, malowanie ogrodzenia cmentarza.

Mówiąc o planach na przyszłość, zaproponowano budowę kaplicy na cmentarzu i poruszono kwestię oświetlenia na Zadziele (w stronę Sieprawia).

Na zakończenie burmistrz podziękował mieszkańcom i Radzie Sołeckiej za dobrą współpracę i zaapelował o udział w wyborach samorządowych.

Ryszard Sobkowicz - Gazeta Myślenicka